استفاده از تکنیک دلفی در پروژه هایتان

از تکنیک دلفی در پژوهش‌هایتان استفاده کنید.

دلفی، معبدی در یونان باستان است که به الهه آپولون تعلق داشت. بزرگان از سرتاسر یونان برای نظرخواهی از پوتیا که در این معبد زندگی می‌کرد سفر می‌کردند. آنها بر این باور بودند که آپولون و دیگر خدایان به واسطه پوتیا مستقیماً با انسان‌ها سخن می‌گویند.

این تکنیک یکی از روشهای تصمیم گیری گروهی است که برای دستیابی به توافق در مورد مسئله‌ای که در حال بررسی یا پژوهش در سازمان است استفاده می‌شود. این تکنیک نخستین بار در مباحث نظامی ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعد از آن در مسائل تخصصی سازمان و مدیریت نیز راه پیدا کرد.

استفاده از تکنیک دلفی در پروژه هایتان

مراحل انجام تکنیک دلفی

۱. انتخاب افراد خبره و مطلع
۲. تنظیم پرسشنامه و موضوع، ارسال آن برای افراد منتخب
۳. جمع‌آوری دیدگاه افراد و محاسبه میانگین نظرات
۴. تعیین ترتیب دیدگاه‌ها و حذف و اظافه شاخص‌ها
۵. انتخاب راهکار برای حل موضوع مورد بررسی 

از این تکنیک در جمع آوری نظرات درباره موضوعات خاص و رسیدن به توافقات جمعی، راجع به موضوعات مورد اختلاف، استفاده می‌شود. معمولاً مشارکت کنندگان در این تکنیک افراد مطلع و خبره هستند. در نتیجه ایده‌های جمع آوری شده بسیار سودمند خواهد بود