مدیریت بحران در سازمان

مدیریت بحران در سازمان

مدیریت بحران، استراتژی طراحی شده‌ برای سازمان است که در مواقع ضروری و هنگام رخداد منفی به کمک مجموعه می‌آید. این رخدادها ممکن است غیر قابل پیش‌بینی باشند. بنابراین اعضای سازمان باید توسط *یافته‌های مدیریت بحران و مدیریت سیستم‌های کنترل* از رویدادهای پیش‌بینی نشده جلوگیری کنند.
مدیریت-بحران

۳ مرحله مدیریت بحران

۱. مدیریت بحران قبل از وقوع بحران در این مرحله باید اقدام به تشکیل تیم بحران، ایجاد سناریو برای بدترین حالت ممکن و تعریف رویه‌‌ای استاندارد برای فعالیت‌ها کنید. ۲. مدیریت بحران در زمان وقوع در این زمان باید با رساندن اطلاعات کافی به افراد باعث آگاهی آنها از شرایط موجود شده و همچنین فردی را برای مدیریت و کنترل رویه مشخص کنید. تمرکز روی اخبار در این مرحله لازم است. ۳. مدیریت بحران بعد از وقوع بحران ۲ اصل مهم در این مرحله شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران و برقراری ارتباط با افراد سازمان برای آگاه‌سازی آنها از نتایج و اثرات بحران.