پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

سیستم های حسابداری:

 

سیستم حسابداری فروش

سیستم حسابداری فروشگاه

سیستم حسابداری جامع که قادر است فرآیند های مالی شرکت یا شرکت های مشتری را به صورت کاملا جداگانه و یا  صورت کاملا یکپارچه با دیگر سیستم های نرم افزاری اجرا کند

سیستم خزانه داری

 

از امکانات ویژه نرم افزارهای حسابداری فوق میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

ارایه تراز کل، تراز حساب ها، مراکز حساب به صورت روزانه

سیستم مالی ۹ سطحی

صدور خودکار سند

گزارش آمار جامع مالی با قابلیت ساخت کاربر و ساخت فرمتهای الگو

قابلیت اتصال به سیستم تولید و حسابداری صنعتی

تهیه گزارشات مختلف کنترلی، عملیاتی و مدیریتی مالی برای یک یا چند سال مالی

سطع دسترسی های چند سطحی ( از دیتا بیس تا کاربری) با قابلیت مشاهده، کار تحت زمان و مکان

ثبت اتوماتیک اسناد

قابلیت یکپارچگی با تمامی سیستم ها برای کنترل دقیق وضعیت شرکت و ارایه گزارشات دقیق مالی

قابلیت ساخت و ارسال گزارشات مالیاتی

قابلیت اتصال به سیستم سیناپس و محب بانکداری الکترونیک برای مشاهد و ثبت در لحظه تراکنش

کنترل ارتباطی جامع و دقیق حسابهای مشتریان با فاکتور های مشتریان

قابلیت افزودن گزارشات اختصاصی

گزارشات عملکرد عوامل

 

خزانه داری:

ثبت و تعریف متعدد بانک، صندوق، طرف حساب و عوامل

ثبت اسناد تسویه مشتریان

مغایرتگیری بانکی، حساب پرسنل و حساب مشتریان

عملکرد پیشرفته چک شامل ثبت، پیگیری، ارتباطات عوامل و طرف های حساب، تسهیمبه فاکتور ها و طرف حسابها

ارایه گزارشات متنوع خزانه داری ساخت کاربر و قراداده شده در سیستم

تحلیل وضعیت روزانه، دریافت و پرداخت و موجودی

 

گزارشات کاردکس حسابها، عملکرد، منابع ریز و کلی