پارس رویال

راه‌کارهای اداره سازمان

Pars Royal

Organization Management Solutions

در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند. داشبورد معمولا از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد، یعنی اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده.

 با داشبورد سریع و ساده به اطلاعات مورد نیازمان دسترسی پیدا می کنیم و با یک نگاه کلی می توانیم آنها را درک کنیم. هدف ما از استفاده داشبورد دیدن تصویری از اطلاعات جهت تصمیم گیری برای رسیدن به اهداف در کمترین زمان است بهصورت یکپارچه در یک

صفحه، نمایش می دهد

 

برخی از ویژگی های داشبود مدیریتی به شرح ذیل می باشد

-دسترسی به اطلاعات حیاتی کسب و کار

- ساده بودن و درک سریع بصری

- برجسته سازی نقاط بحران

-حذف اطلاعات غیر مرتبط