اموال

سیستم اموال تمامی اموال منقول، غیر منقول و نا مشهود را که به نحوی در امور جاری و مالی شرکت دخیل هستند ثبت و در جریال محاسبات مالی لحاظ مینماید.

از وظایف این سیستم نگهداری اطلاعات امین اموال، طبقات اموال، ارتباطات سازمانی، اطلاعات محل نگهداری، تعیین روشهای پلاک گذاری، مدیریت نقل و انتقال اموال، محاسبه استهلاک، ثبت و محاسبه اموال اسقاطی ، حادثه دیده ها و به فروش رسیده ها

این نرم افزار قادر به ثبت و اجرای مصوبات داخلی و مرتبط با امور اقتصادی و دارایی و همچنین نگهداری اطلاعات جاری و سوابق را دارا میباشد.