Solution ART

Solution Art

نرم افزار هم هنر است هم صنعت!

چطور ممکن است سازمان بزرگ با دارا بودن هزاران پرسنل دقیق و مانند ساعت کار کند؟ راه حل های زیادی وجود ندارد. مهم ترین راه حل استفاده از نرم افزار ERP است. نرم افزار ERP به معنای واقعی دارای عرض و طولی است که شما آن را در سلوشن آرت مشاهده می کنید. یک راهکار هنری! این نرم افزار آنقدر در پیاده سازی انعطاف دارد که از شرکت های هواپیمایی تا پالایشگاه ها و سازمان های پخش سراسری به آن اعتماد کرده اند. با سلوشن آرت شما فکر نرم افزار خارجی (مانند SAP) را از سر به در خواهید کرد.