Solution PLUS

Solution PLUS

همه چیز را پخش کردیم، نوبت جمع بندی است!

سازمانهای پخش و توزیع کالا از پیشرو ترین سازمان ها در استفاده از تکنولوژی هستند. بدون ابزار تکنولوژی اطلاعات امکان ندارد شرکت پخش به حیات ادامه دهد. شرکت های بسیاری بعد از اینکه کالایشان را توزیع کردند در جمع آوری پول و تکرار چرخه باز ایستادند. نرم افزار سلوشن پلاس با سالها تجربه و حضور در دهها شرکت پخش کالا، تمام فعالیت ها  و فرایند های شما را نظارت ، ارزیابی و مدیریت میکند. سلوشن پلاس از انتظار دارد که شما فقط قوانین پخش تان را به نرم افزار وارد کنید و اجازه بدهید همه ی امور بر اساس آن قوانین نرم افزار در سازمان شما در محیطی توزیع شده اجرایی شود.