زیر سیستم پخش و توزیع

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

زیر سیستم توزیع کامل کننده ی عملیات فروش سازمان است. با توجه به توان مندی این زیر سیستم سازمان ها با آسودگی عملیات فروش را توسعه خواهند داد، امکانات این نرم افزار عبارت است از :

  • معرفی کلیه ی عوامل و ماشین های پخش
  • مدیریت وزن ها و حجم های ماشین های توزیع
  • مدیریت بهره وری ماشین های توزیع
  • بسته بندی سفارشات بر اساس منطقه ی جغرافیا
  • هم خوانی با نرم افزار GISو نقشه