سیستم تولید و برنامه ریزی تولید

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

سیستم تولید شرکت پارس رویال به عنوان بخشی از مجموعه سیستم های یکپارچه در کنار سایر سیستم ها کنترل مواد اولیه، کالای تولید شده، مراحل کار، بهای تمام شده و سایر موارد دخیل در تولید را ثبت، کنترل، تحت نظر و محاسبه مینماید.شرکت پارس رویال با اختصاصی سازی و بومی سازی کردن تک تک مراحل فرآیند قادر است سیستمی کاملا اختصاصی متناسب با روال منحصر به فرد سازمان شما ارایه نماید.از دیگر مزایای سیستم تولید شرکت پارس رویال افزایش بهره وری سازمان به دلیل یکپارچگی با سیستم های کنترل تحویل مواد، خرید، انبار، بهای تمام شده و … تا اخرین سطح و همینطور پایش و کنترل فرایند تولید در راستای افزایش بهره وری سازمان میباشد.

  • صدور خودکار درخواست خرید مواد اولیه و کالا
  • صدور برگه های کار تولید بر مبنای سفارش تولید
  • امکان ثبت اطلاعات مرتبط با پرسنل
  • امکان دسترسی لایه ای به گزارشات و اطلاعات
  • کنترل مکانیزه فرآیند تولید
  • ارتباط با حسابداری صنعتی
  • تعریف و کنترل فرمولهای تولید
  • ارتباط PREبا کلیه سیستم های سازمان (حسابداری، خرید، انبار، فروش، خزانه و غیره)