سیستم حسابداری

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

۱۱ )سیستم حسابداری جامع که قادر است فرآیند های مالی شرکت یا شرکت های مشتری را به صورت کاملا جداگانه و یا صورت کاملا یکپارچه با دیگر سیستم های نرم افزاری اجرا کند از امکانات ویژه نرم افزارهای حسابداری فوق میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سیستم مالی ۹سطحی
 • ارایهتراز کل، تراز حساب ها، مراکز حساب به صورت روزانه
 • صدور خودکاراسناد از زیر سیستمها
 • گزارش آمار جامع مالی با قابلیت ساخت کاربر و ساخت فرمتهای الگو
 • قابلیت اتصال به سیستم تولید و حسابداری صنعتی
 • تهیه گزارشات مختلف کنترلی، عملیاتی و مدیریتی مالی برای یک یا چند سال مالی
 • سطع دسترسی های چند سطحی ( از دیتا بیس تا کاربری) با قابلیت مشاهده، کار تحت زمان و مکان
 • قابلیت یکپارچگی با تمامی سیستم ها برای کنترل دقیق وضعیت شرکت و ارایه گزارشات دقیق مالی
 • قابلیت ساخت و ارسال گزارشات مالیاتی
 • قابلیت اتصال به سیستم سیناپس و محب بانکداری الکترونیک برای مشاهده و ثبت در لحظه تراکنش
 • کنترل ارتباطی جامع و دقیق حسابهای مشتریان با فاکتور های مشتریان
 • قابلیت افزودن گزارشات اختصاصی
 • گزارشات عملکرد عوامل